Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są najbardziej ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem dla domów, które nie są podłączone do kanalizacji. Chociaż zakup zwykłego szamba bezodpływowego może wydawać się tańszą opcją, w dłuższej perspektywie to właśnie oczyszczalnia jest korzystniejszą inwestycją. Niewiele osób wie o tym, że na jej instalację można otrzymać dofinansowanie.

Kto dofinansowuje?

Dofinansowanie może pochodzić z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, pod warunkiem, że dana gmina posiada fundusze przeznaczone na ten cel. Dofinansowanie przysługuje na nowo budowane przydomowe oczyszczalnie biologiczne. Nie obejmuje już zamontowanych oczyszczalni.

Jaka kwota dofinansowania?

Dofinansowanie może sięgać nawet 80% kosztów kwalifikowanych, dlatego zdecydowanie warto się o nie ubiegać.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Uzyskanie dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga załatwienia kilku formalności. Każdy program o dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, może różnić się od siebie w zależności od instytucji przyznającej dofinansowanie i programu.

Osoba ubiegająca się o dotację powinna:

  • Posiadać pozwolenie na budowę wraz z biologiczną oczyszczalnia ścieków bądź brak sprzeciwy Starostwa w trybie zgłoszenia
  • Wypełnić wniosek oraz oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością, a w razie potrzeby również zgody od ewentualnych współwłaścicieli działki.
  • Badanie gruntu ( jeżeli jest wymagane)
  • Oświadczenie o braku możliwości budowy kanalizacji ( jeżeli jest wymagane)
  • Kosztorys wykonania zadania na przydomową oczyszczalnię
  • Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w wymaganym terminie.
  • Jeśli dana instytucja przyzna środki, inwestor zawierają umowę na wykonanie przydomowej oczyszczalni.
  • Po wykonaniu przydomowej oczyszczalni należy przedłożyć wymagane dokumenty świadczące o zrealizowaniu zadania objęte dofinansowaniem.
  • Oryginały faktur/ rachunków, potwierdzające poniesione koszty wraz z potwierdzeniem zapłaty
  • Protokoły odbioru/ oświadczenia
  • Inwentaryzacja powykonawcza ( Jeżeli jest wymagana)

Kiedy pomyśleć o dotacji?

Większość programów o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni , rusza w miesiącach luty-marzec.

Pomagamy w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do otrzymania dotacji.